Mercedes baut säin eegent elektrescht Gefier Opluedsnetz | Business

LAS VEGAS (AP) – Mercedes-Benz seet et wäert säin eegent weltwäit elektrescht Gefier Opluedsnetz bauen an Nordamerika unzefänken fir mam EV Verkeefer Leader Tesla ze konkurréieren.

Dës Säit verlaangt Javascript.

Javascript ass erfuerderlech fir Iech Premium Inhalt ze liesen. Aktivéiert et w.e.g. an Äre Browser-Astellungen.

kAm%96 v6C>2? =FIFCJ 2FE@>2<6C D2:5 2E E96 rt$ 82586E D9@H :? {2D '682D %9FCD52J E92E :EH:== DE2CE 3F:=5:?8 E96 }@CE9 p>6C:42? ?6EH@C< E9:D J62C 2E 2 E@E2= 4@DE @7 ;FDE @G6C ` 3:==:@? 6FC@D WS`]_d 3:==:@?X](96? 4@>A=6E65 😕 D:I @C D6G6? J62CD[ E96 ?6EH@C< H:== 92G6 c__ 492C8:?8 DE2E:@?D H:E9 >@C6 E92? a[d__ 9:89A@H6C A=F8D[ E96 4@>A2?J D2:5]k^ Am

kAm}6EH@C2C<6ED H:== 7@==@H[ H:E9 4@>A=6E:@? @7 E96 7F== ?6EH@C< 3J E96 6?5 @7 E96 564256[ H96? E96 4@>A2?J :?E6?5D E@ D6== 2== 6=64EC:4 G69:4=6D 56A6?5:?8 @? >2C<6E 4@?5:E:@?D] %96 7F== ?6EH@C< H:== 92G6 >@C6 E92? a[___ 492C8:?8 DE2E:@?D 2?5 @G6C `_[___ A=F8D H@C=5H:56[ ~=2 zä==6?:FD[ 492:C>2? @7 |6C4656Dq6?KVD >2?286>6?E 3@2C5[ E@=5 C6A@CE6CD]k^ Am

kAm%96 4@>A2?J D2:5 E96 |6C4656D3C2?565 ?6EH@C< H:== 36 @A6? E@ @H?6CD @7 2== 6=64EC:4 G69:4=6D[ 3FE |6C4656D @H?6CD H:== 36 23=6 E@ C6D6CG6 492C8:?8 A@CED 2?5 86E AC676C6?46 @G6C @E96C >2<6D]k^ Am

kAm%96 >@G6 H:== 96=A E96 4@>A2?J 4@>A6E6 H:E9 %6D=2[ H9:49 D2JD @? :ED H63D:E6 E92E :E 92D c_[___ 492C8:?8 A@CED H@C=5H:56] %6D=2VD ?6EH@C < :D >@DE=J 7@C 6I4=FD:G6 FD6 @7 %6D=2 @H?6CD[ 2=E9@F89 rt~ t=@? |FD< 92D D2:5 E96C6 2C6 A=2?D E@ @A6? :E E@ @E96C 3C2?5D] %96 ?6EH@C<8:G6D %6D=2 2 4@>A6E:E:G6 25G2?E286 @G6C @E96C t’ 3C2?5D[ H9:49 92G6 E@ C6=J @? 2 A2E49H@C< @7 ?6EH@C< @7 AC:G2E6=J @H?65 492C8:?8 DE2E:@?D]k^ Am

kAmt249 |6C4656D DE2E:@? H:== 92G6 7@FC E@ `a A@CED H:E9 FA E@bd_ <:=@H2EED @7 492C8:?8 A@H6C]|6C4656D H:== D92C6 E96 4@DE @7 E96 }@CE9 p>6C:42? ?6EH@C< 6BF2==JH:E9 |}gt?6C8J[ 2 =2C86 D@=2C 6?6C8J 2?5 32EE6CJ DE@C286 @A6C2E@C :? E96 &]$]t' 492C8:?8 ?6EH@C< AC@G:56C r92C86!@:?E 2=D@ :D 2 A2CE?6C]k^Am

kAm%96 ?6EH@C< H:== 255C6DD 4FDE@>6C 4@?46C?D 23@FE ?@E 92G:?8 6?@F89 C2?86 E@86E E@ E96:C 56DE: ?2E:@?[ 2?5 7:?5:?8 2 H@C<:?8 492C8:?8 DE2E:@?[ D2:5 |2C

kAm(9:=6 @E96C 492C8:?8 ?6EH@C

kAm%96 492C8:?8 9F3D H:== 36 3F:=E 😕 <6J 4:E:6D 2?5 A@AF=2E:@? 46? E6CD[ 4=@D6 E@ >2;@C C@25D 2?5 ?62C C6E2:= 3FD:?6DD6D 2?5 C6DE2FC2?ED] $@>6 H:== 36 2E A2CE:4:A2E:?8 |6C4656D 562=6CD9:AD[ E96 4@>A2?J D2:5] (6 6CD 2C6:? }@CE9 p>6C:42[ H6

kAm%96 DE2E:@?DH:== 36 😕 D 276[ H6===:89E65 =@42E:@?D[ $49ä76C D2:5[ “?@E 😕 E96 3246H96C6 @7 2 D9@AA:?8 46?E6C ?6IE E@ 2 5F>ADE6C]”k^Am.”

Kritt onlimitéiert Zougang

$ 3 fir 3 Méint

Abonnéiert Iech elo

Ënnerstëtzt lokal Journalismus Berichterstattung iwwer Är Gemeinschaft

* Nëmmen nei Abonnenten
* Nëmmen Digital Abonnement

No der initialer gewielter Abonnementsperiod gëtt Ären Abonnementstaux automatesch op $ 12,00 pro Mount erneiert.

Copyright 2023 Associéierten Press. All Rechter reservéiert. Dëst Material däerf net ouni Erlaabnis publizéiert, iwwerdroen, nei geschriwwe ginn oder verdeelt ginn.

.

Leave a Comment